Warsztaty

 • Warsztaty terenowe w stacji uzdatniania wody Toruńskich Wodociągów w Lubiczu z dnia 15.12.2012 r.

 • W ramach projektu „Eko – Innowacja – wsparcie nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo – technicznych” dofinansowanych przez NCBiR w ramach programu „kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej” WSZŚ w Tucholi studenci z kierunku Inżynieria Środowiska mieli możliwość poznania nowoczesnej stacji uzdatniania wody. Stacja jako jedna z najnowocześniejszych została poddana modernizacji w zakres której wchodziły: - wprowadzenie nowej technologii procesu ozonowania wody, - dwustopniowa filtracja wody, w tym na złożach węgla aktywnego, - wprowadzenie systemu automatyki kontrolno - pomiarowej i dezynfekcja dwutlenkiem chloru, - wydajność Stacji po modernizacji wynosi 66 000 m?/dobę z możliwością zwiększenia do 84 000 m2/dobę. Celem Kontraktu była poprawa własności organoleptycznych i fizykochemicznych jakości uzdatnianej wody oraz poprawa warunków eksploatacji SUW. Modernizacja technologii uzdatniania polegała na zastosowaniu na istniejącej Stacji procesów ozonowania, sorpcji na węglu aktywnym i dezynfekcji dwutlenkiem chloru, dzięki czemu poprawione zostały: smak, zapach i inne parametry wody.

 • Warsztaty przeprowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych z dnia 14.12.2012 r.

 • W ramach projektu „Eko – Innowacja – wsparcie nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo – technicznych” dofinansowanych przez NCBiR w ramach programu „kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej” WSZŚ w Tucholi studenci z kierunku Inżynieria Środowiska mieli możliwość zapoznania się z działalnością Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Przed wojną elektrownie wodne były podstawowym źródłem taniej energii elektrycznej w Polsce. Nie było gęstej sieci linii przesyłowych, pracowały różne obiekty energetyki wodnej jak: elektrownie, młyny, pompy wodne, folusze – których było ponad 8000. W okresie PRL te właśnie urządzenia zostały zdemontowane i świadomie zniszczone jako przeżytek systemu kapitalistycznego. W 1954 roku mieliśmy 6330 czynnych elektrowni wodnych i 800 nieczynnych. Z tej liczby można było uruchomić ponownie przynajmniej 700 elektrowni wodnych. Do tego można doliczyć jeszcze około 1000 nowych obiektów, które można było wybudować na dopływach rzek i zbiornikach retencyjnych. Gdy w latach 80. przeprowadzono ogólnopolską inwentaryzację istniejących elektrowni wodnych i spiętrzeń – zarejestrowano już tylko 650 obiektów. Do obiektów tak zwanej małej energetyki wodnej, zalicza się w Polsce elektrownie wodne o mocy zainstalowanej do 5000 kW (5 MW), w Europie Zachodniej do 10MW. Od 1991 roku osoby prywatne i spółki mogą posiadać i eksploatować MEW. Aktualnie pracuje około 300 takich siłowni wodnych, najwięcej w województwach północnych, Jeleniogórskiem i na Podkarpaciu. W roku 2000 przekazały one do sieci energetycznej około 150 GWh energii elektrycznej (1GWh = 1 milion kWh).

 • Warsztaty terenowe w Cementowni Kujawy w Bielawach z dnia 21.06.2012 r.

 • W ramach projektu „Eko – Innowacja – wsparcie nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo – technicznych” dofinansowanych przez NCBiR w ramach programu „kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej” WSZŚ w Tucholi studenci z kierunku Leśnictwo mieli możliwość zapoznania się z działalnością ekologicznej cementowni w Bielawach. W 1972 roku uruchomiony został pierwszy piec i rozpoczęła się produkcja cementu portlandzkiego w Kombinacie Cementowo- Wapienniczym Kujawy. W 1995 roku właścicielem cementowni i zakładu górniczego została Grupa Lafarge. Zakład został całkowicie zmodernizowany, poczyniono znaczne inwestycje, nie tylko dla zwiększenia mocy produkcyjnych, ale również dla ochrony środowiska naturalnego. Dziś Cementownia Kujawy jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Zakład Górniczy Kujawy składa się z 2 wyrobisk: Wapienno i Bielawy. Jest największą kopalnią kamienia wapiennego w Polsce i jedną z największych w Europie. Zasoby złożowe w tym rejonie szacuje się na 1 223 mln ton. Powierzchnia terenu objęta odkrywkami wynosi 238 hektarów, obecna głębokość wyrobisk to 95 metrów, docelowa wynosi 120 m. Wydobycie przekracza 5,5 mln ton rocznie. Kopalnia wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i sprzęt. Obecne wydobycie skoncentrowane jest w wyrobisku Wapienno. Złoża kujawskie są bogate i wydobycie długofalowe w obu wyrobiskach – Wapienno i Bielawy - planuje się nawet na 150 lat.

 • Warsztaty terenowe w International Paper – Zakład w Kwidzynie

 • W ramach projektu „Eko – Innowacja – wsparcie nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo – technicznych dofinansowanych przez MNiSW w ramach programu „kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej” studenci stacjonarni IV roku WSZŚ w Tucholi, kierunku leśnictwo mieli możliwość zapoznania się w terenie z ideą oraz praktyczną realizacją zakładania, prowadzenia i użytkowania plantacji drzew szybko rosnących na cele przemysłowe i energetyczne. Spotkali się także na terenie zakładu z pracownikami odpowiedzialnymi za projekt oraz wysłuchali tematycznej prelekcji.

  Przemysł celulozowo-papierniczy rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Zakład IP K jest częścią amerykańskiego koncernu International Paper, największego producenta papieru i kartonu na świecie. Ilość surowca drzewnego w Polsce nie w pełni zaspakaja zapotrzebowanie IP K, co zmusza do importowania drewna z Litwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Niemiec. Z tej przyczyny w roku 2008 powstał projekt zakładania plantacji drzew szybko rosnących, którego partnerami zostały również Lasy Państwowe i IBL. W roku 2010 IP Kwidzyn oraz firmy Green Wood Resources, Alasia Franco Vivai, zakładające plantacje drzew na całym świecie, na 180 ha wydzierżawionych gruntów wokół Kwidzyna założyły pilotażową plantację topolową. Potrzeby zakładu w Kwidzynie dotyczą nie tylko surowca przemysłowego ale także biomasy do celów energetycznych (w Polsce udział energii odnawialnej do 2020 r. musi wzrosnąć do 15%). Plantacje zakłada się w dwóch cyklach – 3 letnim i 5 letnim. W cyklu 3 letnim sadzi się sadzonki w postaci sztobrów długości 21,5 cm w ilości 6,7 tys./ha (3m x 0,5m). Sadzenie wykonywane jest sadzarkami zawieszanymi na ciągniku, a zbiór odbywa się specjalnymi kombajnami, które jednocześnie zrębkują surowiec. W 5 letnim cyklu (na biomasę lub produkcję celulozy) sadzi się dwu metrowej długości sadzonki (żywokoły) na głębokość 80 cm, w ilości 1,6 tys.szt./ha (3m x 2m). Obecnie Zakład dzierżawi około 500 ha gruntów rolnych w pobliżu Kwidzyna. Grunty wydzierżawione zostały na 15 lat, docelowo ma ich być 2,5 tys. ha. Plantacje zakłada się z wyselekcjonowanych kultywarów pochodzących bezpośrednio z Włoch, które dostarczane są bezpośrednio ze szkółek w kontenerach – chłodniach. Dlaczego wykorzystuje się topolę? Nie degraduje gleb, zmniejsza erozję, jest zaporą dla przesuszających wiatrów, zaliczana jest do gatunków słabo uczulających (do 1,0% osób uczulonych), jest też mało prawdopodobne, aby 5 letnie topole zaczęły kwitnąć (wytwarzać uczulający pyłek i puch). W czasie prelekcji pracownicy IP Kwidzyn sporo miejsca poświęcili na „ekologizację” funkcjonowania zakładu: emisja gazów i spalin, odpady stałe i płynne, hałas, bhp. Opowiadali także o prowadzonej w zakładzie EKO Szkole, w ramach której odbywają się lekcje i szkolenia dla ponad 1300 pracowników z zakresu oczyszczania ścieków, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, gospodarki odpadami, wykorzystania surowców wtórnych, itp. Zakład prowadzi akcję „Podaruj gazecie siódme życie”, która ma na celu zachęcenie mieszkańców miasta do oddawania makulatury w specjalnie stworzonym „zielonym punkcie” (włókna papieru mogą być wykorzystywane 7 krotnie, 1 t makulatury to zaoszczędzenie 6,5 tys. l wody, 4,5 tys. kWh energii).


 • Warsztaty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu

 • Warsztaty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu z dnia 25.11 2011 r.

  W ramach projektu „Eko – Innowacja – wsparcie nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo – technicznych dofinansowanych przez MNiSW w ramach programu „kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej Przedsiębiorczości akademickiej” WSZŚ w Tucholi z kierunku Inżynieria Środowiska mieli możliwość poznania nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami.
  W ramach warsztatu uczestnicy zapoznali się z organizacją zakładu, sposobem finansowania inwestycji i procedurami Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczącymi certyfikacji materiałów uzyskanych z odpadów biodegradowalnych oraz obiegu odpadów podlegających selekcji.
  Nowoczesne składowisko powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Toruniu i przyległych gminach uwzględniającego wymagania prawne zawarte w dyrektywach wspólnoty Europejskiej.
  Cel ten jest realizowany między innymi przez rozwój selektywnej zbiórki odpadów. Nowy system działa w pełni od 2009 roku. W skład Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wchodzą:
  a) Składowisko odpadów komunalnych – 6.6 ha
  b) Sortownia odpadów
  c) Kompostownia odpadów organicznych
  d) Kompostownia odpadów zielonych
  e) Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
  f) Zakład przerobu odpadów budowlanych
  g) Magazyn odpadów niebezpiecznych

  Przy pojemności 1080000 m3 składowisko może działać przez najbliższe 13 lat. Dodatkowo MPO Sp. z o.o. w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanej niecki posiada rezerwę terenu pod kolejną kwaterę, co po połączeniu terenów zabezpieczy potrzeby Torunia i gmin ościennych na kolejne 30 lat.
  Odcieki ze składowiska, w celu zabezpieczenia właściwego poziomu ich oczyszczenia, kierowane są do instalacji odwróconej osmozy. Ponadto składowisko wyposażone jest w system odgazowania i moduł przygotowania biogazu wraz z pochodnią biogazu z możliwością zamontowania agregatu prądotwórczego.
  Istotnym elementem składowiska, który decyduje o jego nowoczesności jest sortownia odpadów. Zasadniczy układ technologiczny sortowni zawiera:
  a) Kabiny wstępnego sortowania
  b) Sito obrotowe dwusekcyjne
  c) Dwie linie sortownicze
  d) Prasę
  e) Separatory do ferromagnetyków
  Układ linii sortowniczej umożliwia opcjonalne segregowanie odpadów w zależności od potrzeb:
  Odpady zmieszane z sita dwusekcyjnego
  Sucha frakcja z systemu dwupojemnikowego oraz odpady surowcowe wielko pojemnikowe kierowane bezpośrednio na linię sortowniczą
  Bezpośrednio w hali znajduje się zaplecze administracyjno – socjalne dla pracowników zakładu (sterownia, dyspozytornia, szatnia, stołówka).
  Szczególną uwagę uczestników warsztatów zwrócił system elektronicznego sterowania i monitoringu w komorze kompostowej oraz ekonomiczno – prawne aspekty gospodarki odpadami. Szczegółowo interesowali się realizacją i wynikami segregacji „u źródła” oraz metodami edukacji ekologicznej jako integralnej części projektu.
  W trakcie zapoznawania się z cyklem technologicznym segregacji odpadów szczególną uwagę zwracano na oryginalne metody kompostowania komorowego MUT Kyberferm i ekonomiczne aspekty zagospodarowania podłoża poprawiającego właściwości gleby „TORHUM uzyskiwanego z odpadów biodegradowalnych.


 • Warsztaty terenowe w Łubianie

 • W dniu 4 czerwca 2011 w Łubianie w Zakładzie Porcelany Stołowej "Lubiana" odbyły się warsztaty dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. "Lubiana" jest jednym z najnowocześniejszych i największych producentów porcelany w Polsce. W zakresie technologii firma dysponuje najnowszymi światowymi rozwiązaniami: prasy izostatyczne, urządzenia do odlewania ciśnieniowego, pice do wypału dekoracji szkliwnych, produkcja granulatu do pras izostatycznych oraz mechaniczne szkliwienie. Studenci zapoznali się z możliwościami wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszają negatywne skutki działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

 • Warsztaty terenowe we Wirtach

 • W dniu 18 maja 2011 w Nadleśnictwie Kaliska Arboretum Wirty odbyły się warsztaty dla studentów kierunku Leśnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Studenci mieli możliwość obejrzenia powierzchni doświadczalnych dla rodzimych gatunków, w tym 110-letniego drzewostanu dębowego o powierzchni 1,01 ha, a także alpinarium na powierzchni 0,44 ha. Duże zainteresowanie studentów wzbudziło techniczne zaplecze arboretum składające się z gospodarczej wyłuszczarni szyszek, klimatyzowanych komór chłodniczych do przechowywania nasion, magazynu szyszek oraz szklarni. Warsztaty dały również możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami Nadleśnictwa połączonej z demonstracją przykładów stosowania innowacyjnych rozwiązań.

Galeria

image15

image35

image9

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".