O PROJEKCIE


Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi rozpoczęła realizację dwuletniego projektu pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Głównym celem projektu jest komercjalizacja transferu technologii i wiedzy naukowej oraz podniesienie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych. W swym podstawowym założeniu projekt zakłada utworzenie na Uczelni Centrum Eko-Innowacji oraz portalu Eko-Innowacji, których zadaniem będzie komercjalizacja wyników prac badawczych, wynalazków, nowych pomysłów, procesów produkcyjnych i technologii, stanowiących szansę dla wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

W ramach projektu organizowane będą warsztaty praktyczne z udziałem studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i pracodawców. Ponadto realizowane będą szkolenia w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem badaniami naukowymi, wdrażaniem innowacyjności i komercjalizacją technologii. Projekt ma również przyczynić do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz do zmniejszenia barier pomiędzy sferą nauki i biznesu, poprzez organizację konferencji i udział w targach.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy przy realizacji projektu przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek administracji publicznej i samorządowej tworzących oraz wdrażających zrównoważone innowacyjne rozwiązania, które lepiej wykorzystują cenne zasoby i ograniczają negatywny wpływ gospodarki na otoczenie. W efekcie realizacja zadań projektowych pomoże w nawiązaniu trwałej współpracy między tymi środowiskami, a w długoterminowej perspektywie przyniesie efekt w postaci rozwoju eko-innowacyjności w gospodarce.

Zapraszamy do współpracy!


Galeria

image16

image12

image18

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".